Davis Family --Charles Crawford Davis, 1925- , n.d.