Thomas Arnold Irwin as a boy, with the Hamilton Spectator